Carita Ujang Jeung Oyong: Patung

“Jang, bejakeun ka si Oyong. Mun aya nu can apaleun perkara patung. Eta teh kieu…

Nu teu meunang soteh mun patung dijieun berhala, keur sesembahan…

Kunaon Nabi Ibrahim ngahancurkeun patung, sabab patungna djieun berhala sesembahan ku kaumna. Coba baca dina Al-Quran surat al-Anbiya, 21-52-53.

Teras, kunaon Nabi Sulaiman ngadamel patung-patung, sabab sanes dijieun berhala, atawa sesembahan. Tah perkara ieu teh aya dina Al-Quran surat Saba, 34:13. Eces pisan kateranganana di dinya…

Ari Nabi Ibrahim jeung Nabi Sulaiman teh nabi jeung rasul, dijaga tina sagala rupa kasalahan. Kanjeng Nabi Sulaiman keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim ti jalur salah sahiji putrana, Kanjeng Nabi Ishaq.

Wahyu nu diturunkeun ka sadayana nabi, ti mimiti Kanjeng Nabi Adam nepi ka Kanjeng Nabi Muhammad teh sami, tunggal, margina bersumber tina Zat Anu Maha Tunggal, Gusti Alloh Nu Mahasuci. Jadi, sadayana sajalur, saluyu. Moal aya nu beda. Moal aya nu saling kontra.

Sagala rupa hukum jeung kisah dina Al-Quran teh tetep berlaku nepi ka akhir zaman. Da sunnatullah jeung hukum Allah anu aya dina Al-Quran mah moal aya nu robah nepi ka Poe Akhir. Ari hadits anu saestuna hadits teh pasti luyu jeung Al-Quran. Da di antara fungsi hadits mah ngajelaskeun Al-Quran. Jadi moal aya anu kontradiktif.

Matakna, dina hiji perkara teh kudu dipahami sabab musababnya. Ceuk ushul fiqih mah eta teh ngarana ILLAT…

Gusti Alloh ngalarang manusa nyieun sesembahan atawa nyembah salain Mantenna. Naon we bentukna. Boh dina pikiran, boh dina kanyataan. Rek mangrupa patung, jabatan, kendaraan, harta banda, hawa nafsu jeung lianna. Anu berhak jeung kudu disembah mah ngan Gusti Alloh wungkul.

Tapi mun urang nyieun nanaon, atawa ngagawe nanaon, tapi lain keur dijadikan berhala, atawa sesembahan, atawa udageun salain ti Gusti Alloh, nya eta mah teu kaasup kana larangan. Termasuk patung jeung nu lainna.

Jadi, ngeunaan bab patung, kieu unggelna…

“Tidak semua patung adalah berhala, dan tidak semua berhala berbentuk patung.”

Kahartos Jang…? Bejakeun ka Oyong… Tapi omat, ulah pasea nya…

Haturnuhun sateuacana…

Bandung 10 Januari 2018

Bagea

Mahya Lengka

News Reporter
Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.